Köpvillkor hos Gefle Hårdrocksklubb

Nedan finns de villkor som gäller hos Gefle Hårdrocksklubb. Läs noga igenom alla punkter innan köp. Skulle något vara oklart gällande våra villkor kontakta gärna vår kundtjänst via e-post info@geflehardrocksklubb.se. Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor skall tillämpas vid köp av produkter från Gefle Hårdrocksklubbs WebShop i den mån villkoren inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan Gefle Hårdrocksklubb och köparen.

Produktinformation

Gefle Hårdrocksklubb reserverar sig för eventuella tryckfel på våra webbsidor. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

Beställning via Internet

Vid beställning via Internet gäller köp först efter det att en bekräftelse erhållits från Gefle Hårdrocksklubbs Webshop's ordermottagning, detta sker i allmänhet via e-post om inget är oklart i beställningen. Vid eventuella oklarheter förbehåller Gefle Hårdrocksklubb sig rätten att kontakta beställaren via telefon eller e-post för att bekräfta beställd vara. Falska beställningar polisanmäles.

Leveranser

Leverans sker via antingen personlig uthämtning hos Gefle Hårdrocksklubb eller med Posten till av köparen angiven gatuadress (endast inom Sverige). Gefle Hårdrocksklubb är inte skyldig att leverera produkt som utgått ur Gefle Hårdrocksklubbs WebShop eller våra leverantörers sortiment eller som inte finns i lager. I sådant fall åtar sig Gefle Hårdrocksklubb att underrätta berörd köpare. Skulle varan vara transportskadad vid ankomsten skall anmälan omedelbart göras till postkontoret där varan hämtades, eller till chauffören vid företagspaket.

Leveranstid

Leveranstid för lagerförda artiklar är normalt 10-12 arbetsdagar. För beställningsvaror, detsamma 10-12 dagar beroende på produkt och tillgänglighet hos våra distributörer.

Pris

Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Gefle Hårdrocksklubbs WebShops priser för produkterna framgår på webben där priserna uppdateras regelbundet. Priset som anges i Gefle Hårdrocksklubbs WebShop är inte att anse som ett för Gefle Hårdrocksklubb bindande anbud. Gefle Hårdrocksklubb förbehåller sig rätten att när som helst justera priser och förändra sortiment. Kunden underrättas innan leverans om eventuell justering av pris eller ändring av sortiment i förhållande till webben och ges därvid möjlighet att återkalla order. Frakt- och portokostnader tillkommer på alla beställningar. Vi reserverar oss för eventuella "tryckfel" avseende priser och produktinformation på webben.

Betalning

Betalning sker direkt till Gefle Hårdrocksklubb och du kommer att erhålla samtlig betalningsinformation samt beräknad leveranstid i bekräftelsen som skickas via epost när vi har mottagit din beställning.

Information om ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Äganderättsförbehåll

Produkten förblir Gefle Hårdrocksklubb egendom till dess den blivit fullt betald. Accept eller annan förbindelse anses inte som betalning förrän den är helt inlöst. Köparen förbinder sig att väl vårda och inte ändra i, sälja, låna ut eller på annat sätt förfoga över produkten, utan Gefle Hårdrocksklubb skriftliga medgivande, förrän äganderätten har övergått till kunden.

Returer/Kundservice

Om produkt är felaktig ska köparen reklamera felet inom skälig tid, normalt 14 dagar, för garantier, se nedan. Köpare som önskar returnera produkt skall först kontakta Gefle Hårdrocksklubb, se nedan, och ansöka om returnummer. Returnumret gäller i tio dagar. Vid retur skall returnummer anges och kopia av betalningskvittot bifogas. För övriga frågor angående returer vänligen kontakta info@geflehardrocksklubb.se.

Garanti/returer

För de försålda produkterna gäller 1 års fabrikationsgaranti om inte annat överenskommits eller särskilt angivits på respektive vara. Gefle Hårdrocksklubb åtar sig inte något ansvar för fel eller brist utöver vad som följer av respektive tillverkares garanti. Garanti gäller ej förbrukningsvaror. Felaktiga varor ersätts omgående om ersättningsvara finns tillgängligt, gäller ej beställningsvaror. Garanti innefattar EJ sådant som kunden åsamkat själv genom uppenbar oaktsamhet, felaktig konfiguration och/eller eventuella konflikter orsakat av produkt/produkter som ej är inköpta hos Gefle Hårdrocksklubbs WebShop. I de fall som ovan angivits, eller om varan befunnits felfri, uttages en serviceavgift samt en felsökningsavgift på f.n. 360:- exkl. moms. Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att behålla varan tills full likvid erlagts.
Köpare som önskar returnera produkt på ovanstående grunder måste kontakta Gefle Hårdrocksklubbför att erhålla ett returnummer. Returnumret gäller i tio dagar. Vid retur skall returnummer anges och kopia av betalningskvittot bifogas. Köparen står alltid för returleverans och Gefle Hårdrocksklubb för återleverans om icke annat särskilt överenskommits.

Befrielsegrunder

Om Gefle Hårdrocksklubb fullgörelse av avtalet hindras, försvåras eller väsentligen fördyras av någon omständighet - såsom t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Gefle Hårdrocksklubb inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för avtalets slutande och vars följder Gefle Hårdrocksklubb inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall Gefle Hårdrocksklubb i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal. Inträffar sådan omständighet som nämns i föregående mening, skall Gefle Hårdrocksklubb utan uppskov skriftligen underrätta den kund som berörs därav.

Begränsning av skadeståndsskyldigheten

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Gefle Hårdrocksklubb enligt ovanstående bestämmelser skall, såvida inte Gefle Hårdrocksklubb varit grovt vårdslös, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen. Gefle Hårdrocksklubb ansvar omfattar endast direkta förluster. Ansvaret omfattar inte indirekta förluster såsom förlust i näringsverksamhet och inte heller skada på annan egendom orsakad av produktens egenskaper. Gefle Hårdrocksklubb är slutligen inte heller ansvarig för skador Gefle Hårdrocksklubb då avtalet ingick inte rimligen kunde ta i beräkning.

Kundregister

Vid beställning av kontoansökan fyller kunden i sina kunduppgifter. Genom detta godkänner kunden att uppgifterna registreras i vår kunddatabas. Gefle Hårdrocksklubb garanterar att alla uppgifter är konfidentiella och inte kommer att lämnas ut eller säljas på något sätt.